Szanowni Akcjonariusze,

 

niniejszym informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 o godzinie 12:00 w siedzibie firmy.

Poniżej porządek obrad.

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
 7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 9. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Propozycje Zarządu w sprawie przeznaczenia i podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o sposobie przeznaczenia i podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 14. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że do art. 13 Statutu Spółki wprowadza się ust. 3 o treści: Wypłata zysku następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 15. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
 16. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
 17. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
 18. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu spółki oraz organów spółek zależnych.
 19. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
 20. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustanowieniu tekstu jednolitego statutu Spółki.
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Z poważaniem

Zarząd F-M Bimet S.A.